Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

Definities

 • Cursist: De natuurlijke persoon die aan TheorieJa de opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus.
 • TheorieJa: De rechtspersoon Theorieja, handelend onder de naam TheorieJa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75461005.
 • Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin TheorieJa zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen gericht op het CBR theorie-examen en aanvullende cursussen alsmede enige ander goed of dienst die TheorieJa aan de cursist levert.
 • Theorie examen: Het theorie-examen personenauto (A) en bromfiets (AM) waar de cursist aan deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).
 • Lesmethode TheorieJa: 14 oefenexamens foutloos beheersen, optijd en actief meedoen op de dagcursus van 08:45 tot 15:00

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van TheorieJa die strekken tot het leveren van een theoriecursus.
 • De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TheorieJa.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie documenten.
 • De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheorieJa deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1: Alle offertes zijn vrijblijvend en binden TheorieJa niet. De cursist kan geen rechten ontlenen aan een door TheorieJa gedane aanbieding.

2.2: De door TheorieJa gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst of cursus te maken kosten.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

3.1: Een overeenkomst tussen TheorieJa en de cursist komt tot stand nadat de cursist het digitale inschrijfformulier heeft ingestuurd of telefonisch de theoriecursus heeft aangevraagd.

3.2: Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door TheorieJa uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en TheorieJa aanvangt met aanbieden van een theoriecursus aan de cursist.

3.3: Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien dit 14 dagen na de aanmelding gebeurd. Hierbij wordt de online training (t.w.v. €50) in aftrek genomen. Tenzij de online training niet geactiveerd is. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een annulering of wijziging van de overeenkomst dient altijd per e-mail te geschieden.

3.4: Indien TheorieJa niet tijdig een afmelding (volgens artikel 3.3) heeft ontvangen of de cursist niet is verschenen, is de cursist verschuldigd het gehele cursus bedrag te voldoen.

3.5: Indien de cursist langer dan 20 minuten te laat is, zonder dit te vermelden, is er geen toegang meer voor de cursus. De cursus kan dan verplaatst worden voor een toeslag.

3.6: Bij overlijdensgevallen of ziekmeldingen kan het theorie-examen bij het CBR geannuleerd worden als het cursist voldoet aan artikel 3.5.1 & 3.5.2. Het theorie-examen zal dan verschoven worden naar een ander datum.

3.6.1 Bij ziekmelding; als er een kopie van doktersverklaring is of een bewijs van een ziekenhuisopname.

3.6.2 Bij overlijdensgevallen; Een kopie van het overlijdensbericht.

3.7: De cursus kan 48 uur voor de cursusdag kosteloos verplaatst worden. Indien de cursist binnen de 48 uur voor de cursus, de cursus wilt verplaatsen wordt daar een toeslag voor gerekend van €25,- 

*Indien bewijs van ziekte of ziekenhuisopname wordt de cursus kosteloos verplaatst. 

ARTIKEL 4: AANVANG

4.1: De datum en het tijdstip waarop de theoriecursus plaatsvindt en door TheorieJa en de cursist onderling is afgesproken.

4.2: Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theoriecursus dient de cursist dit aan TheorieJa te melden, waarna TheorieJa en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theoriecursus volgt.

4.3: Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theoriecursus zonder hiervan melding te maken aan TheorieJa is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TheorieJa. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN CURSIST

5.1: De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is TheorieJa gerechtigd de cursist de toegang tot de theoriecursus te weigeren, zonder dat TheorieJa daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2: Cursist dient zorg te dragen dat TheorieJa alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3: Cursist zal de door TheorieJa eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4: Eventuele schade aan de door TheorieJa geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

5.5: Cursist gaat bij aanmelding akkoord met deelname aan de volledige lesmethode (lesmethode omvat de 14 oefenexamens in de online training foutloos beheersen en deelname aan dagcursus) op de juiste manier. TheorieJa benoemd dit herhaaldelijk middels mail, Whast’app en telefonisch contact. Indien cursist de lesmethode niet op de juiste manier volgt is TheorieJa gemachtigd verdere deelname van de cursist aan de lesmethode te weigeren. 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN THEORIEJA

6.1: TheorieJa is verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus indien de cursist volledig deelneemt aan de lesmethode.

6.2: TheorieJa zorgt er voor dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame, deskundige personen.

6.3: TheorieJa is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van TheorieJa aan de kant van de cursist is ontstaan en die TheorieJa aangerekend kan worden.

ARTIKEL 7: PRIJZEN

7.1: De door TheorieJa gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2: Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen TheorieJa en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theorieja te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theoriecursus is TheorieJa gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

ARTIKEL 8: BETALING EN ANNULEREN 

8.1: De betaling voor de theoriecursus dient 5 dagen na factuurdatum door middel van een bankoverschrijving of contant voor aanvang van de theoriecursus te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2: Uitzondering op artikel 8.1 betreft wanneer de cursist de cursus minder dan 5 dagen voor aanvang van de cursus aanvraagt. In dat geval kan er enkel contant betaald worden voor aanvang van de theoriecursus.

8.3: Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4: Indien de cursist niet deelneemt aan de theoriecursus en deze niet heeft geannuleerd (tot maximaal 14 dagen na de aanmelding kan men de cursus annuleren) per mail met inachtneming van hetgeen bepaald in deze voorwaarden, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TheorieJa.

8.5: Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door TheorieJa gemaakt indien TheorieJa op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.6: TheorieJa kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • De cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met TheorieJa voortvloeiende verplichting;
 • De cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
 • De cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van TheorieJa;
 • De cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6: Indien TheorieJa overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan TheorieJa verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar. Eventueel reeds betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd.

8.7: Annulering van de cursus kan niet kosteloos op het moment dat de aanvang van de cursusdatum binnen 14 dagen(2weken) is. Theorieja heeft dan al kosten (cursusleider, cursuslocatie en E-learning) gemaakt. De deelnemer is in dit geval 100% van de cursuskosten verschuldigd.

8.8: Annulering, wijziging of deelname aan cursussen dient via het contactformulier plaats te vinden. Deze is te vinden op theorieja.nl/contactformulier/

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1: TheorieJa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Indien TheorieJa ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is TheorieJa gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1:TheorieJa is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van TheorieJa mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2: Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van TheorieJa geen schadevergoeding ontvangen.

10.3: TheorieJa kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij het officiële CBR theorie-examen.

10.4: TheorieJa in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door TheorieJa geleverde zaken.

10.5: Indien TheorieJa aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TheorieJa beperkt tot directe schade

10.6: De cursist vrijwaart TheorieJa tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11: Reclames en aansprakelijkheid

11.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans na constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

11.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

11.3 Indien u een product om welke reden dan ook wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien met de oefencode ingelogd is. Daarnaast worden bij crediteringen handelingskosten in mindering gebracht. Indien betaald is met iDeal, wordt €1,25 in mindering gebracht.

11.4 TheorieJa dient de afgenomen producten binnen 48 te verzenden. 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

12.1: Op alle rechtsbetrekking waarbij TheorieJa partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2: De cursist en TheorieJa zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring


13.1: Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Theorieja is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. 
Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
14.1: Het is voor onze cursisten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie. 
Theorieja houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. 
Cursist geeft door Digitaal, schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een cursus aan akkoord te gaan met bovenstaande cursusvoorwaarden.